Publicerad 16 november 2023

Yrkesresan Funktionshinder för utförare

Yrkesresan Funktionshinder för utförare vänder sig
till personal som ger stöd, service eller omsorg till personer med
funktionsnedsättning samt första linjens chefer i dessa verksamheter.

Medarbetare

Yrkesresan erbjuder introduktion och kompetensutveckling till medarbetare med grundutbildning
på gymnasie-, yrkeshögskole- eller högskolenivå. Innehållet i Yrkesresan Funktionshinder för utförare är anpassat efter att målgruppen har en grundläggande utbildning enligt det som anges i Socialstyrelsens allmänna råd (SOFS 2014:2). Mottagande kommuner bedömer om medarbetare som saknar grundläggande utbildning ändå ska erbjudas Yrkesresans kursutbud.

Yrkesresan Funktionshinder för utförare vänder sig till medarbetare inom
socialtjänstens utförarverksamhet i anslutna kommuner. Med utförarverksamhet avses
verksamheter som utför en insats efter beslut enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), enligt socialförsäkringsbalken (51 kap. 2 och 3 §§ SFB) eller enligt
socialtjänstlagen (SoL).

Olika kommuner använder olika benämningar för sina medarbetare, det är därför svårt att
definiera målgruppen genom att ange titlar. Medarbetare som arbetar med att ge brukarnära
stödinsatser inom följande områden ingår i målgruppen:

  • Personlig assistans (LSS alternativt SFB)
  • Korttidsvistelse i form av korttidshem (LSS)
  • Korttidstillsyn (LSS)
  • Bostad med särskild service för barn eller ungdomar (LSS)
  • Bostad med särskild service för vuxna (LSS)
  • Daglig verksamhet (LSS)
  • Bostad med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning (SoL)
  • Boendestöd (SoL)
  • Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning (SoL)

Vanliga benämningar på medarbetare som arbetar inom ovanstående områden är stödassistent,
stödpedagog, boendepersonal, aktivitetshandledare, boendestödjare och personlig assistent.

Arbetsledare och chef

Arbetsledare och chefer, som arbetar inom de områden som definierats för medarbetare, ingår i
målgruppen. Innehållet för arbetsledare och chef ska fokusera på målgrupps- och
verksamhetsspecifik kunskap. Vanliga benämningar är enhetschef, områdeschef eller en särskild
riktning exempelvis boendechef. Beroende på kommunernas organisation kan även andra titlar
förekomma.

För dig som ska gå Yrkesresan Funktionshinder utförare

Yrkesresan utförs på en lärplattform, som du kan komma till via länken nedan. Du skapar konto i samråd med din chef utifrån den plan som finns i din kommun.

Lärplattformen Funktionshinder utförare